Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Makine Mühendisliği ABD

 

Genel Tanım

Kuruluş

Lisansüstü eğitime 2013 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından Sayısal (SAY) Puan Türünde en az 55 güncel puan sonucunu başvuru esnasında teslim etmeleri gerekir.

Bu yüksek lisans programına tüm Makine Mühendisleri, İmalat Mühendisleri, Uçak Mühendisleri, Uzay Mühendisleri, Gemi İnşaat Mühendisleri, Mekatronik Mühendisleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, Endüstri Mühendisleri, Petrol Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Enerji Mühendisleri, Nükleer Enerji Mühendisleri ve benzeri mühendislik dalları ile Fizik ve Matematik bölümleri, Teknik Eğitim Fakültesi mezunları başvurabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması durumunda, Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 19. Maddesi gereğince önceki yükseköğretim kurumundan başarılmış dersler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki kategori karşılığı belirtilerek orjinal adı, kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin transkriptine aktarılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planında getirmiş olduğu toplam AKTS kredisi karşılığı ders, program gerekliliklerinin %70’ini geçmeyecek şekilde muaf edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

Program Profili 

Makine Mühendisliği Bölümü; her türlü mekanik ve enerji dönüşüm sisteminin analizi, tasarlanması, üretilmesi, işletilmesi ve bakım-onarım işlemlerinin gerçekleştirildiği geniş kapsamlı bir mühendislik dalıdır. Makine mühendisleri, matematik ve fiziğin temel prensiplerinin yanı sıra mekanik, kinematik, termodinamik ve enerji gibi temel mühendislik konularını iyi bilen ve bu bilgilerini mekanik sistemler ile enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımında, imalatında ve analiz edilmesinde etkin bir biçimde kullanabilen kişilerdir. Makine mühendisliği lisansüstü programında ise, makine mühendislerine ve ilgili alandan mezun olanlara lisans da aldıkları eğitimin yanı sıra, arzu ettikleri konuda uzman olabilmelerini sağlayan bir eğitim imkanı sunmaktayız. Yine, Makina Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında; tasarım, kompozit malzeme, ileri gaz dinamiği, kırılma mekaniği, ısı transferi, termodinamik, enerji, hasar analizi, nano teknoloji, tahribatsız muayene ve otomotiv alanlarında dersler verilmekte, öğrencilerimize bu alanlarda ileri ve ayrıntılı bilgiye sahip olma olanağı sağlanmaktadır. Öğretim kadrosu; ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışmış, deneyimli, toplam yedi öğretim üyesinden oluşmaktadır.

 

Temel Program Kazanımları

 

 1. Makina tasarım, üretim ve analize yönelik mühendislik bilgilerinin kuvvetlendirilmesi
 2. Makina alanında deneysel çalışma yapma becerisinin kuvvetlendirilmesi
 3. Makina sistemleri tasarlama, izotropik malzemelerde statik ve dinamik analizler yapabilme becerisinin kuvvetlendirilmesi
 4. Makina sistemleri tasarlama, kompozit malzemelerde statik ve dinamik analizler yapabilme becerisinin kuvvetlendirilmesi
 5. Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisinin kuvvetlendirilmesi
 6. Makina Mühendisliği Makina analiz problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisinin kuvvetlendirilmesi
 7. Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin arttırılması
 8. Etkin iletişim kurma becerisinin kuvvetlendirilmesi
 9. Makina Mühendisliği çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetkinliğinin kuvvetlendirilmesi
 10. Yaşam boyu öğrenme bilincinin arttırılması
 11. Çağın sorunları hakkında bilgi kazandırılması
 12. Makina Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisinin kuvvetlendirilmesi
 13. Bilgiye ulaşabilme becerisinin arttırılması
 14. İnisiyatif kullanabilme becerisinin arttırılması

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Programımız öğrencilere makina mühendisliğinin değişik alanlarında daha ayrıntılı bilgi sahibi olma ve uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır. Bu sayede mezunlarımız imalat, otomotiv, tasarım, ısı, enerji, malzeme, nano malzeme temel kapsamlı konularında hizmet sektörünün tüm alanlarında istihdam olanağı bulmaktadırlar.

 

Mezunlarımızın çoğu, uzmanlaştıkları alanlarda kamu veya özel sektörde çalışma olanağı bulmakta ve istihdama katkı sağlamaktadırlar. Ar-Ge şirketlerinde veya kurumların ilgili bölümlerinde araştırmacı veya proje mühendisi olarak çalışabilmektedirler. Yine ileri teknoloji dediğimiz bilgi seviyesi yüksek konularda, yetkinlik düzeyinde bilgi sahibi olduklarından savunma, havacılık, otomotiv gibi makine mühendisliğini ilgilendiren bütün sahalarda çalışabilme imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca Makine mühendisliği alanında doktora programlarına devam edebilir, bilimsel ve akademik anlamda kendilerini geliştirebilirler.