Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yönetim Organizasyon

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim Organizasyon Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  05.07.2008 tarihli  YÖK izni ile yürütmektedir.

Programın amacı, işletme yönetimi alanında evrensel değerleri benimsemiş öğrencileri ulusal ve uluslararası eksende başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Ayrıca kendini yenilemeyi bilen ve analitik düşünce becerisine sahip yönetici ve girişimcilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

 • Tezli Yönetim Organizasyon Yüksek Lisans Derecesi
 • Tezsiz Yönetim Organizasyon Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

 • Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.
 • Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (Programın amacı, Programın yapısı, Yöneldiği alanlar, Bölüm olanakları)

Program, işletmelerdeki yönetim kademelerinde görev alan ya da bu alanda kariyer yapmak isteyenlere yönelik olup yönetim ve organizasyon disiplininin bilimsel bir platform içerisinde kavranmasına yöneliktir. Program çerçevesinde öğrenciler yönetim ve organizasyon disiplinlerinin temel esasları, kavramları, ilgili teoriler ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaktadır. 

Programın Temel Kazanımları

 1. Yönetim ve örgütle ilgili teknik, yöntem, model ve yaklaşımları tartışabilecek akademik bilgiye sahip olunabilmesi sağlanır.
 2. Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke ve stratejiler hakkında yetkinliğe sahip olunması sağlanır.
 3. İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.
 4. İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrayabilmesi ve uygulayabilmesi sağlanır.
 5. İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.
 6. İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilmesi sağlanır.
 7. İşletmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonunun temel işlevlerini uygulayabilir.
 8. Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.
 9. İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, Kamu kurumlarında Denetmen Yardımcısı, uzman yardımcısı vb. A Grubu kadrolar ile özel firmaların üst ve fonksiyonel yönetim departmanlarında yönetici yardımcısı veya yönetici pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca, üniversiteler bölümlerinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

 • Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.
 • Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.