Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim Tezli Yüksek Lisans Programı  05.07.2008 tarihli  YÖK izni ile yürütmektedir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 05.07.2008 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Programın amacı, insan kaynakları alanında meydana gelen değişimleri, ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilmek ve örgütlerde meydana gelen değişimlere öncülük edebilecek insan kaynağını oluşturmaktır. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

 • Tezli İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim Yüksek Lisans Derecesi
 • Tezsiz İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

 • Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

  8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.
 • Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 30 kredi, 60 AKTS’lik 10 dersten ve yüksek lisans projesinden başarılı olmak.

Program Profili (Programın amacı, Programın yapısı, Yöneldiği alanlar, Bölüm olanakları)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim tezli/tezsiz yüksek lisans programları zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim programı, işletmelerdeki insan kaynağının işletmeye katkısının verimli hale getirilmesi ve çevresel koşulların gerektirdiği örgütsel değişimin gerçekleştirilmesi için yetkin bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Program çerçevesinde öğrenciler insan kaynakları yönetimi ve örgütsel değişim disiplinlerinin temel esasları, kavramları, ilgili teoriler ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaktadır.

Programın Temel Kazanımları

 1. Örgütün amaç ve hedefleri çerçevesinde iş tanım ve analizlerini yaparak ihtiyaç duyulan insan kaynağı ve bilgi sistemlerini belirleyebilecek bilgi sahibi olur
 2. Personel temini ile ilgili arama, seçme ve oryantasyon gibi süreçleri tanımlar
 3. Kurum içerisindeki uygulanacak kariyer sistemini oluşturur
 4. İşgücü devir oranı vb. analizlerle kurumdaki çalışanların sürekliliğini takip ederek örgütsel memnuniyet ve bağlılığı artırıcı projeler geliştirir
 5. İşin gerek ve kurumun hedeflerine uygun olarak çalışanların verimliliğini artırmaya yönelik gerekli olan eğitimleri belirleyerek seminer ve kurs programları oluşturur
 6. Çevresel koşulları izleyerek örgütün değişim ihtiyacını tespit eder
 7. İşletme bünyesinde değişim gerektiren süreç ve yapıları ortaya koyarak değişim programı oluşturur
 8. Personelin değişime uyum sağlaması için gerekli eğitim programları oluşturur

 Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar, kamu ve özel sektördeki üretim ve hizmet işletmelerinin insan kaynakları departmanlarında görev alabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

 • Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.
 • Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.