Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Master In English Literature

Genel Tanım

Kuruluş

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans programı 2003 yılından itibaren öğrencilerimize eğitim vermeye devam etmektedir. Programımız kendi alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte ve programımızda Batı’daki elit programlarda verilen ileri düzey derslere eşdeğer dersler verilmektedir. Şu anda İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans programında son derece nitelikli ve çeşitli edebi alanlarda çalışmaları ve yayınları bulunan 3 akademisyen ders vermeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans - Tezli

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS

Program Profili

İngiliz Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programı, öğrencileri İngiliz edebiyatındaki çeşitli edebi türler ve İngilizce dünya edebiyatları hakkında derinlemesine bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Programın temel amaçlarından biri de öğrencilere eleştirel ve analitik düşünme becerilerinin kazandırılmasıdır. Program, İngiliz diline hâkim ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde ya da ilgili bölümlerde lisans derecelerini tamamlamış adaylara açıktır. Programdaki dersler sınıf eğitimleri ve seminerler yoluyla verilmektedir ve değerlendirme makale ve yazılı sınavlar üzerinden yapılmaktadır.

Program, Araştırma Yöntemleri ve bir seminer dersi ile birlikte Tiyatro, Edebi Teori, Toplumsal Cinsiyet çalışmaları ve medya ile ilgili çalışmaları kapsayan 8 temel dersten oluşur. Öğrenciler tez yazmaya başlamadan önce İngiliz Edebiyatı Yüksek Lisans Seminer dersini almak ve geçmek zorundadırlar. Öğrenciler yüksek lisans çalışmalarını tamamlamaları için kendilerine verilen 6 ya da 8 dönemin sonunda toplam 90 AKTS ders yükünü tamamlamış ve 20,000-30,000 kelimelik orijinal tezlerini teslim etmiş olmalıdırlar.

Temel Program Kazanımları

Programın amaçları şu şekilde sıralanabilir:

Öğrencilere görsel ve sözlü metinleri analiz etmeleri ve kuramlaştırmaları için gerekli becerileri kazandırmak.

Öğrencileri alandaki temel edebi figürler ve eserler hakkında nitelikli bilgi ile donatmak.

Öğrencilere bilgi peşinde koşma alışkanlığını kazandırarak yaşam boyu öğrenme yeteneklerini geliştirmek.

Öğrencilere kendi araştırma alanlarında nerede, nasıl ve ne zaman bilgi peşinde olmaları gerektiği bilgisini kazandırmak.

Mezunların İngilizce yazılı ve sözlü iletişim performanslarını geliştirmek.

Öğrencileri araştırma ve yaratıcı düşünmeye teşvik ederek gerçek bir bilim insanı olmaya hazırlamak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Eleştirel ve analitik bir zihin ile birleştirilmiş dil yeterliliği mezunlarımıza pek çok iş imkânı sunacaktır. Mezunlarımız okullarda ve diğer eğitim alanlarında öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi halkla ilişkiler ofislerinde de çalışabilirler. Ayrıca çeviri alanında, idari pozisyonlarda, konsolosluklarda, büyükelçiliklerde ve yurt dışında çalışabilirler. Son olarak mezunlarımızın sahip olacağı en önemli imkânlardan biri de ilgili alanlardan birinde doktora eğitimine devam etmek üzere lisansüstü programlara kayıt olarak akademik statülerini yükseltmeleridir.