Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İletişim Sanatları ve Tasarım ASD (MA)


Genel Tanım

Lisansüstü eğitime 2008 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır.

Kazanılan Derece

İletişim ve Tasarım’da yüksek lisans (tezli)

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Konservatuvar ve Güzel Sanatlar anabilim dallarının lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

Program Profili

PROGRAMIN AMACI

Program, lisans eğitimini güzel sanatlar, tasarım ve iletişim alanında tamamlamış, gelecekte ulusal ve küresel alanda etkin görevler üstlenebilecek öğrencilere, iç ve dış rekabet ortamında kariyerlerini geliştirmek için, iletişim sanatları ve tasarımı uzmanlık alanında yüksek lisans olanağı sağlamaktır. Bu bağlamda yüksek lisans program, iletişim alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlarken, bilgi ve teknolojiye erişmenin kolaylaştığı günümüzde, tasarım yetisinin yükselmesiyle kendini yenileyen yaratıcı tasarım çözümleri üretebilen ve çoklu ortam dinamiğini yaratıcılıkla birleştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

TEMEL PROGRAM KAZANIMLARI

İletişim ve Tasarım Sanat Dalı, Yüksek Lisans programı öğrencileri;

İletişim alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.

Bilgisayar programları ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğindedir.

Kuram ve uygulamayı bütünleştirerek tasarım işlemlerine uygulama konusunda yeterli donanıma sahiptir.

Kültürler ve sanatın alanları hakkında bilgi sahibidir.

Estetik farkındalığa sahiptir. Bu bağlamda estetik algısını tasarım ilke ve elemanlarıyla birleştirerek özgün çalışmalar ortaya koyar.

Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.

Soyut ve somut kavramları; teknolojiden faydalanarak yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür.

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.


Mezunların İstihdam Profilleri

İletişim ve Tasarım Anasanat Dalı,  Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olan öğrenciler kuramsal bilginin uygulama alanından örneklerle çeşitlendirildiği ve zenginleştirildiği bir eğitim alarak ilgi duydukları ya da uzmanlaşmak istedikleri konularda derinlemesine bilgi edinmektedirler.

Bu bağlamda, mezunlarımız yaratıcı faaliyetlerin yürütüldüğü kurum ve kuruluşlar, iletişim alanında faaliyet gösteren işletmelerde, ajanslarda, görsel ve yazılı basın organlarında (gazete, dergi, televizyon, internet yayıncılığı) tasarımcı, metin yazarı, yaratıcı yönetmen, editör, vb. olarak; Sinema sektöründe (post-prodüksiyon, prodüksiyon) tasarımcı olarak çeşitli görevlerde çalışabilmekte ve/ya da akademik kariyer tercihinde bulunabilmektedirler.

CONTENT

Communication and Design Art Department, Master's program is two years. It is expected that students will complete the course load of at least 21 credits during the first annual training period. Once students complete the program's credits and their second year advanced work, it is expected that their thesis work will at least be an exploratory research or innovation.

 

582052004820511

Bilgisayar Destekli Tasarım

Amaç/Gerekçe

Öğrencinin görsel iletişim tasarımı ve dijital medya alanında bilgi birikimine ve deneyime sahip olması amaçlanmaktadır. Bu sayede bir düşünceyi, bir kavramı görselleştirebilme, örnekleri yorumlayabilme, çözümleyebilme ve tartışabilme yetkinliğine ulaşabilmek temel hedeftir.

Kapsam

Adobe Photoshop, Illustrator ve Indesign görüntü işleme ve yaratma programlarını kullanarak, görsel tasarım becerisi geliştirilmekte, nokta, çizgi, form ve doku gibi tasarım elemanlarıyla deneysel çalışmalar yapılmaktadır.

214048200000501

İnteraktif Medya Tasarımı

Amaç / Gerekçe

Başkaları için ilginç ve tutarlı deneyimler üretmeyi temel alan bir disiplin olarak etkileşimin farklı medya ve formlarda bulunan bileşiklerinin incelenmesi ve bu bileşiklerin sadece arayüz tasarımıyla sınırlı kalmayıp yeni deneyimler tasarlanmasında yaratıcı çözümlere nasıl dönüştürülebileceğinin araştırılması amaçlanmaktadır.

Kapsam

İnteraktif Medya Tasarımı, kullanıcı arayüzü tasarımından etkinlik ve oyun tasarımına kadar farklı pek çok uygulama ve kuramsal analizi içermektedir.

214048200000506

Klasik Animasyon

Amaç / Gerekçe

Hareket ve canlandırmanın prensiplerinin, geleneksel ve bilgisayarla üretim teknikleri üzerinden değerlendirilmesi, canlandırma sinemasının tarihsel gelişimi ve günümüz yaklaşımlarıyla ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam

Klasik canlandırma prensiplerinin değerlendirildiği bir çok farklı medya ve tekniği inceleyen kuramsal ve uygulama çalışmaları içermektedir.

320031200000509

İletişim Sosyolojisi

Amaç/Gerekçe

İletişim süreçleri, kitle iletişim araçları ile sosyal yapıların etkileşimleri, disiplinlerarası bir perspektifle ve iletişim, kültür, sanat ve tasarım alanlarında yapılan uygulamaların toplumsal ölçekte ortaya çıkardığı ürün ve sonuçlar açısından gözden geçirilmesi, alana dahil olan araştırma ve uygulamaların eleştirel bir yaklaşımla ele alınması, iletişim ve tasarım alanında meydana gelen değişimlerin kültürel, ekonomik ve sosyal nedenlerinin araştırılması amaçlanmaktadır.
Kapsam
İletişim sosyolojisi, iletişim çalışmaları alanına dahil olan disiplinlerarası çalışma, teori ve uygulamaları içermektedir.

213032000000513

Multimedya

Amaç/Gerekçe
İnsan ile bilgisayar etkileşimi alanında geçerli olan arayüz, web sayfası ve pencere tasarım ilkelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, tasarım ilkeleri doğrultusunda geliştirilen yazılım ya da materyallerin kullanılabilirlik testleri için yöntemlerin denenmesi, projelerin geliştirilmesi ve yorumlanması, insan-bilgisayar etkileşimi alanında özellikle bilgisayar ve Internet teknolojilerinin kullanımı üzerine yurtdışında ve yurt içinde yapılan çalışmaların incelenmesi temel amaçlardır.
Kapsam
Fotoğraf, video ve web tasarım tekniklerini içerir. Dijital görüntü üretim süreçleri ve estetiğine yönelik tartışmaları ve uygulamaları kapsar.

214000000000503

Renk Kuramı

Amaç/Gerekçe

Renk dizgeleri, karışım kuramları ve renk ilişkileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak; öğrencileri, “Görsel İletişimde Renk Tasarımı” üzerine profesyonel ve uluslararası ölçütlerde yaratıcı kılmak.

Kapsam

Sanat ve tasarımda renk kuramı Newton, Geothe, Munsel ve diğer renk sistemleri, renk armonileri, renk etkileşimi konularına dair, ileri renk terminolojisi, renk ve ışık ilişkileri, sanat ve tasarımda renk biçim ilişkileri üzerinde araştırmalar, renklerin dalga-boyları, frekans ve dalga-boyu ilişkileri, renk görünümü, renk anlamı, valör, kroma ve doygunluk ilişkileri açısından renk küpü kuramı üzerinde araştırmalar.

214048202240504

Tasarım Kuramı ve Algoritma

Amaç/Gerekçe

Görsel Temel Tasarım, Ağ Tasarımı, Active Page Sayfa Tasarımı, Veri Tabanı Tasarımı ve Web Tasarımı ile ilgili olan dersin amacı, öğrencilerin bilgi ve uygulamaya dayalı olarak görsel iletişim tasarımı alanında arayüz ortamları tasarımında bilgisayar grafiklerinin kendine özgü dilini geliştirmesini sağlamaktır.

Kapsam

Ders kapsamında proje uygulamaları gerçekleştirilecektir.

213032003110513

Kitle İletişimi ve Kültür

Amaç / Gerekçe

Toplumsal iletişimin değişim ve dönüşümlerini iletişim bilimleri disiplininin genel kavram grupları eşliğinde ve disiplinlerarası bir çalışma perspektifi ile incelemek.

Kapsam

Kitle İletişimi, Kültür, Sözlü ve Yazılı Kültür, Kentler; Kent ve Sanat; Özel Bir İletişim Formu Olarak Edebiyat, Matbaa, Doğu:Batı, Bilim ve Din; Modern-Modernite-Modernizm, Modernleşme ve Toplumsal Değişme Yaklaşımları; “Mesen”den Pazara Sanatçı ve Sanat Eseri; Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşmenin Dönüştürdüğü Kültürel İletişim Ortamı; İletişimin Siyasallığı; Görsel İletişim Kültürü; vd. başlıkların eleştirel bir yaklaşımla ele alınması, kavramları bir araya getiren nedensel bağıntıların araştırılması.

214048200000504

Vektörel Animasyon

Amaç/Gerekçe

Bilgsayar tabanlı uygulama alanlarında vazgeçilmez bir yeri olan vektörel animasyon yeteneğinin kazandırılması.

Kapsam

Animation Studio programı ile yapılacak temel uygulamalar ve Flash Animation programı ile parçaların birleştirilmesi uygulamaları.

214000000000501

Temel Tasarım

Amaç/Gerekçe

Güncel sanatla ilişkilendirilecek olan tasarımın temel kurallarının yoğun olarak gözden geçirilmesi, etkileşimli tasarım projelerine araştırma ve hazırlık aşamalarında duyulacak becerinin elde edilmesinin sağlanması.

Kapsam

Bilgisayarlı tasarım programlarındaki kullanma becerilerinin geliştirilmesine ve tasarımların kavramla ilişkilendirilmesine yönelik uygulamalı ve teorik çalışmalar.

226000000000598

Yüksek Lisans Seminer

Öğrenciler seçtikleri bir konuda bilimsel araştırma yöntemleri ve tekniklerine uygun bilimsel bir çalışma yaparlar. Bu çalışma, anlatım teknikleri kullanılarak bir seminerle sunulur.

226000000000599

Yüksek Lisans Tez

Öğrencinin edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bilgiler üretmek, değerlendirmek ve yorumlamak amacıyla yaptığı bilimsel bir araştırmayı içeren yazılı olarak sunulan bir bilimsel çalışmadır.