Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İletişim Sanatları ve Tasarım ASD (MA)

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İletişim Sanatları ve Tasarım Anasanat Dalı, İletişim Sanatları ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı  14.02.2007 tarihli  YÖK izni ile yürütmektedir. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tezli İletişim Sanatları ve Tasarım Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (Programın amacı, Programın yapısı, Yöneldiği alanlar, Bölüm olanakları)

Program, lisans eğitimini güzel sanatlar, tasarım ve iletişim alanında tamamlamış, gelecekte ulusal ve küresel alanda etkin görevler üstlenebilecek öğrencilere, iç ve dış rekabet ortamında kariyerlerini geliştirmek için, iletişim sanatları ve tasarımı uzmanlık alanında yüksek lisans olanağı sağlamaktır. Bu bağlamda yüksek lisans program, iletişim alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlarken, bilgi ve teknolojiye erişmenin kolaylaştığı günümüzde, tasarım yetisinin yükselmesiyle kendini yenileyen yaratıcı tasarım çözümleri üretebilen ve çoklu ortam dinamiğini yaratıcılıkla birleştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Temel Program Kazanımları

1.İletişim alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
2.Bilgisayar programları ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğindedir.
3.Kuram ve uygulamayı bütünleştirerek tasarım işlemlerine uygulama konusunda yeterli donanıma sahiptir.
4.Kültürler ve sanatın alanları hakkında bilgi sahibidir.
5.Estetik farkındalığa sahiptir. Bu bağlamda estetik algısını tasarım ilke ve elemanlarıyla birleştirerek özgün çalışmalar ortaya koyar.
6.Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
7.Soyut ve somut kavramları; teknolojiden faydalanarak yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür.

Mezunların İstihdam Profilleri

İletişim ve Tasarım Anasanat Dalı,  Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olan öğrenciler kuramsal bilginin uygulama alanından örneklerle çeşitlendirildiği ve zenginleştirildiği bir eğitim alarak ilgi duydukları ya da uzmanlaşmak istedikleri konularda derinlemesine bilgi edinmektedirler.

Bu bağlamda, mezunlarımız yaratıcı faaliyetlerin yürütüldüğü kurum ve kuruluşlar, iletişim alanında faaliyet gösteren işletmelerde, ajanslarda, görsel ve yazılı basın organlarında (gazete, dergi, televizyon, internet yayıncılığı) tasarımcı, metin yazarı, yaratıcı yönetmen, editör, vb. olarak; Sinema sektöründe (post-prodüksiyon, prodüksiyon) tasarımcı olarak çeşitli görevlerde çalışabilmekte ve/ya da akademik kariyer tercihinde bulunabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.