Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İktisat Yüksek Lisans Programı


Genel Tanım

Kuruluş

Lisansüstü eğitime 2016 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Tezli İktisat Yüksek Lisans Derecesi

Tezsiz İktisat Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz: 1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS.

Tezli: 3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

 

Program Profili

İktisat Yüksek Lisans Programının temel amacı, bu programdan mezun olacak iktisatçıların günümüz iktisadi kurumlarına (kamu veya özel sektör) donanımlı olarak katılmalarının sağlanmasıdır. Ayrıca, programın diğer amacı mezunlarının iktisat politikası alanındaki akademik çalışmaları küresel koşullara uygun bir uzmanlıkla ileri götürecek bir eğitim almalarının sağlanmasıdır.

Tezli İktisat Yüksek Lisans Programı süresince, ilk yıl çağdaş Mikro ve Makro analiz, Sosyal Bilimler için Araştırma Yöntemleri alanlarındaki derslerin yanı sıra İktisatçılar için Yüksek Lisans Seminer dersi yer almaktadır. İkinci yılda ise öğrenciler tezlerini hazırlamaktadırlar. Tezsiz İktisat Yüksek Lisans Programı süresince ise, yine ilk yıl çağdaş Mikro ve Makro analiz, Sosyal Bilimler için Araştırma Yöntemleri ve ilgili seçmeli dersler yar alırken üçüncü yarıyılda öğrenciler projelerini hazırlamaktadırlar.

İktisat Yüksek Lisans Programının yöneldiği alanlar; Sosyal Bilimlerle ilgili akademik alanlarda eğitmen ve araştırmacı ihtiyacının karşılanması, ekonomi ve politika disiplinlerinin yoğun etkileşim içinde bulunduğu kamu kurumlarında görev alacak mezunların yetiştirilmesi, İktisat politikalarının geliştirilmesinde önem taşıyan kurumlarda politika hedef ve sonuçları ile etkileşim içinde bulunan İktisat teorilerinin etkileşimine yönelik disiplinler arası yaklaşıma sahip araştırmacıların geliştirilmesidir.

 

İktisat Yüksek Lisans Programının dersleri, İstanbul’un merkezi ve her yerden erişimi kolay bir yer olan Taksim’de verilmektedir. Hem özel sektör hem de akademik tecrübesi olan hocalar tarafından geleneksel İktisat derslerinin yanı sıra güncel ekonomik gelişmelerin ve politikaların da işlendiği dersler öğrencilerin donanımlı olarak mezun olmasına olanak vermektedir. Ayrıca, günümüzde İktisat biliminin çok önemli bir parçası olan araştırma yöntemleri dersleri öğrencilerin hazırladıkları tezlerin bilimsel derinliğini ve akademik değerini artırmaktadır. Böylelikle, öğrenciler hem araştırma yapma olanağı bulurken hem de bu araştırmaları destekleyen bilimsel yöntemleri kazanarak mezun olmaktadırlar.

Temel Program Kazanımları

İktisat Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar aşağıdaki gibidir:

İktisadi sorunların Mikro ve Makro Ekonomik analiz yoluyla bilimsel olarak tanımlanması ve çözümleme yeteneğinin kazandırılması,

İktisadi temel bilgiler, iktisat politikalarının tarihi çerçevesinin incelenmesi,

Sosyal Bilimler metodoloji ve araştırma yöntemlerini kullanarak analiz tekniklerinin uygulanması,

İktisatla ilgili alınacak seçmeli dersler yoluyla teorik bilgilerin iş dünyasındaki izdüşümlerinin kavranması,

Tez/proje kapsamında seçilen konu çerçevesinde detaylı analiz ve araştırma yöntemlerinin iktisadi alanda uygulamalarının yapılması,

Program kapsamında güncel ekonomik sorunları analiz ederken ekonomi kuramları ve kavramlarını yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisi, şeklindedir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları ilgili kamu kuruluşlarında, üniversitelerin iktisat bölümlerinde ve özel sektörün ilgili bölümlerinde istihdam edilmektedir. Bu Programda yüksek lisans yapmış olmak birçok işletme, kamu ve özel kuruluş ve bankalar için tercih nedeni olarak kabul edilmektedir.