Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER                                                                                                                          

FFBIM   511     YÜKSEK LİSANS STUDYO  I/ Zorunlu/( 3.0.3 )

Belirlenmiş olan konu çerçevesinde, iç mimari programlama diyagramlarının hazırlanması, uzayın kullanımı ve eklemlendirilmesine yönelik iç mimari proje konseptinin oluşturulması evresi ile başlamakta, tema ve/veya metafor kavramları ışığında oluşturulmuş ve kabul edilmiş konseptten hareketle tasarımın geliştirilmesi ve iç mimari projesinin hazırlanması ile sonuçlanmaktadır. Meslek standartları uyarınca hazırlanmış projenin ve eklerinin jüri önünde sunumu ve değerlendirilmesi ile süreç tamamlanmaktadır.  

 

581158000000524 İMAJ VE MEKAN

İç mimarlık mekanın dönüşümünü ve yeniden kazanacağı imajı kurgulayan bir disiplindir. Mekan bütüncül bir etkiye sahiptir. Bu durum mekanın gerek fiziksel, gerekse anlamsal boyutunun irdelenmesini gerektirir. Mekanı oluşturan bileşenlerin niteliği veya bunların farklı biçimlerdeki kullanımı mekansal imajın çeşitliliği açısından önemlidir. Bunun yanı sıra yoğunlukla görme duyusu olmak üzere diğer duyu organları da mekan ve imaj ilişkisinin kurulmasında önemli rol üstlenirler. Ayrıca yine kullanıcı açısından bakıldığında bir diğer etken olarak mekansal deneyimin imaj üzerindeki etkisi de önemlidir.  Bu konular kapsamında mekan, ışık, renk, malzeme, doku, algı, imaj, imaj türleri, algısal süreç, mekansal algı, vb. kavramların açıklandığı bu derste edinilen bilgilerle öğrencilerin imaj ve mekan ilişkisini örnek uygulamalarla analiz edebilmesi hedeflenir.

 

İÇ  MİMARİ TASARLAMA  METODOLOJİSİ

İç mimari tasarlama metodolojisine yönelik sorunların incelenmesi, bu bağlamda problemlerin ortaya konulması ve çözüm önerilerinin değerlendirilerek, yenilikçi yöntemlerin araştırılması amaçlanmaktadır.  Bu kapsamdaki kuramsal çalışmalar, örnek yapı değerlendirmeleriyle bütünleşik olarak sürdürülür. Bu bilgiler ışığında belirlenen bir konuda iç mekan tasarım problemine yönelik çözüm yöntemleri geliştirilerek bilimsel formatta proje ve rapor olarak belge haline getirilmesi hedeflenir.

 

 

581158100000525 RENOVASYON UYGULAMALARINDA MEKANSAL YAKLAŞIMLAR

Yapısal olarak sağlıklı ancak işlevsel olarak değişim gerektiren gerek tarihi gerekse günümüz yapılarının farklı amaçlarla kullanılmaları kapsamında mekan tasarımı İç Mimarlık disiplininin temel çalışma alanı içinde yer alır. Toplumların dinamik yapısı içinde değişen kullanıcı ihtiyaçları mevcut yapı stoğunun yeniden işlevlendirilmesini gerektirmektedir. Bu durum ülke ekonomisine de  katkı sağlamaktadır. Yeniden işlevlendirme tarihi yapılarda koruma anlayışı açısından da ayrıca bir değer oluşturmaktadır. Bu bilgiler ışığında gerek çağdaş gerekse tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesine yönelik mekansal yaklaşımlar değerlendirilerek, iç mekan tasarım parametreleri ve ilkeleri örnekler kapsamında incelenmektedir.

580000000000568 Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Bilim, bilgi, bilimsel yöntem kavramlarının tanımları, bilim felsefesi ve  bilimin gelişimi, bilim teorileri, bilimsel bilgi, bilimsel bilginin özellikleri, bilimsel araştırma basamakları, sosyal bilimler ve fen bilimlerinde araştırma yöntemlerinin temel özellikleri, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, eleştirel düşünce, araştırma sorusu belirleme, literatür tarama, kütüphane ve veri tabanlarını kullanma, veri toplayıp analiz etme ve rapor yazma, bilimsel yayın sunumu ve  yazımı, bilimsel yayınlar için hakemlik süreçleri.

 

 

FBIM 513       İÇ  MİMARİ TEKNOLOJİSİ      / Zorunlu /( 3.0.3 )

İç Mimarlık alanındaki Yapı Teknolojisi sorunları ayrıntılı düzeyde sınıflandırılmakta, bu çalışma alanında problemlerin ortaya konulması ve amaçların belirlenmesine yönelik kuramsal çalışmalar ile  örnek olay çalışmaları bütünleşik olarak incelenmektedir.                

FBİM 514       İÇ  MİMARİ TASARLAMA  METODOLOJİSİ/ Zorunlu /( 3.0.3 )

İç Mimarlık alanındaki Tasarlama Metodolojisi sorunları ayrıntılı düzeyde sınıflandırılmakta, bu çalışma alanında problemlerin ortaya konulması ve amaçların belirlenmesine yönelik kuramsal çalışmalar ile  örnek olay çalışmaları bütünleşik olarak incelenmektedir.                

FBIM 515       İÇ  MİMARİ TARİHİ VE TEORİSİ/ Zorunlu /( 3.0.3 )

İç Mimarlık Tarihi ve Teorisi sorunları ayrıntılı düzeyde sınıflandırılmakta, bu çalışma alanında problemlerin ortaya konulması ve amaçların belirlenmesine yönelik kuramsal çalışmalar ile  örnek olay çalışmaları bütünleşik olarak incelenmektedir.       

FBIM 516       İÇ  MİMARİ RESTORASYON TEKNİKLERİ/ Zorunlu /( 3.0.3 )

İç Mimarlık ve Restorasyon disiplinleri arasındaki ilişki anlatılarak, gereken kavram ve tanımlar ışığında, örnek restorasyon uygulamaları incelenerek, iç mimari kapsamda restorasyon teknikleri ile ilgili yöntem ve yaklaşımlar açıklanmaktadır.

FBIM   521     YÜKSEK LİSANS STUDYO  II/ Zorunlu /( 3.0.3 )

Belirlenmiş olan konu çerçevesinde, iç mimari programlama diyagramlarının hazırlanması, uzayın kullanımı ve eklemlendirilmesine yönelik iç mimari proje konseptinin oluşturulması evresi ile başlamakta, tema ve/veya metafor kavramları ışığında oluşturulmuş ve kabul edilmiş konseptten hareketle tasarımın geliştirilmesi ve iç mimari projesinin hazırlanması ile sonuçlanmaktadır. Meslek standartları uyarınca hazırlanmış projenin ve eklerinin jüri önünde sunumu ve değerlendirilmesi ile süreç tamamlanmaktadır.  

FBIM   531     YÜKSEK LİSANS STUDYO  III / Zorunlu /( 3.0.3 )

Belirlenmiş olan konu çerçevesinde, iç mimari programlama diyagramlarının hazırlanması, uzayın kullanımı ve eklemlendirilmesine yönelik iç mimari proje konseptinin oluşturulması evresi ile başlamakta, tema ve/veya metafor kavramları ışığında oluşturulmuş ve kabul edilmiş konseptten hareketle tasarımın geliştirilmesi ve iç mimari projesinin hazırlanması ile sonuçlanmaktadır. Meslek standartları uyarınca hazırlanmış projenin ve eklerinin jüri önünde sunumu ve değerlendirilmesi ile süreç tamamlanmaktadır.  

FBIM   598     YÜKSEK LİSANSBİTİRMEPROJESİ/ Zorunlu /( 3.0.3 )

Belirlenmiş olan konu çerçevesinde, iç mimari programlama diyagramlarının hazırlanması, uzayın kullanımı ve eklemlendirilmesine yönelik iç mimari proje konseptinin oluşturulması evresi ile başlamakta, tema ve/veya metafor kavramları ışığında oluşturulmuş ve kabul edilmiş konseptten hareketle tasarımın geliştirilmesi ve iç mimari projesinin hazırlanması ile sonuçlanmaktadır. Meslek standartları uyarınca hazırlanmış projenin ve eklerinin jüri önünde sunumu ve değerlendirilmesi ile süreç tamamlanmaktadır.  

SEÇME DERSLER

FBIM 523       RENOVASYON UYGULAMALARINDA İÇ MİMARİ TASARIM İLKELERİ/Seçme/( 3.0.3)

Yapıda, taşıyıcı sistem, alt kabuk, yan kabuk, üst kabuk, yatay bölmeler, düşey bölmeler, düşey bağlantı ana işlevlerinin korunduğu; kullanma amacı değişikliğine bağlı olarak donatım, döşem (tesisat) ana işlevlerinin ve bazı iç mekan bitirmelerinin yenilenmesinin söz konusu olduğu durumlarda iç mimari tasarımın parametreleri ve ilkeleri incelenmektedir.

FBIM 524       RESTORASYON - REKONSTRÜKSİYONUYGULAMALARINDA İÇ MİMARİYAPI ELEMANLARI / YAPI MALZEMELERİ/ Seçme /( 3.0.3 )

Yapı ana işlevlerinin korunduğu, fakat kullanım amacı değişikliklerine uğrayan yapılarda ya da kullanım amacının korunduğu fakat ana işlevlerinin değişikliğe uğratıldığı uygulamalarda, amaca uygun yapı malzemesi seçimi ve yapı elemanı geliştirilmesi ilkeleri incelenmektedir.

FBIM 525       RESTORASYON UYGULAMALARINDA İHTİSASLAŞMIŞ İÇ MEKAN TASARIMI/ Seçme/(3.0.3 )

Renovasyon, Restorasyon, Rekonstrüksiyon uygulamalarında; başta banyolar ve mutfaklar olmak üzere çeşitli ihtisaslaşmış mekanlar incelenmekte ve analiz edilmektedir. Söz konusu analiz çalışmalarını takiben ihtisaslaşmış mekan tasarımına yönelik bazı yaklaşım ve yöntemler tanıtılmaktadır.

FBIM 526  REKONSTRÜKSİYON UYGULAMALARINDA İÇ MİMARİ TASARIM İLKELERİ/ Zorunlu /(3.0.3 )

Yapıda, taşıyıcı sistem, alt kabuk, yan kabuk, üst kabuk, yatay bölmeler, düşey bölmeler, düşey bağlantı, donatım ve döşem (tesisat) ana işlevlerinin tümünün yeniden inşa edilmesinin söz konusu olduğu durumlarda iç mimari tasarımın parametreleri ve ilkeleri incelenmektedir.

FBIM 527       RESTORASYON UYGULAMALARINDATESİSAT SİSTEMLERİ/ Seçme /       ( 3.0.3 )

Yapı ana ve alt işlevlerinde yapılması gündeme gelen değişiklerde, donatım ve döşem (tesisat) ana işlevlerinin yenilenmesi, değiştirilmesi ve yapı sağlığının koruma adına yapılacak sınırlamaların ilkeleri incelenmektedir.

FBIM 528       İLERİ İÇ MİMARİ RÖLÖVE TEKNİKLERİ/ Seçme /           ( 3.0.3 )

Konvansiyonel rölöve teknikleri tanıtılıp irdelenmekte ve rölöve konusundaki beklentilerin gelişip değişmesine bağlı olarak günümüzdeki durum incelenmektedir. Bu çerçevede güncel ve ileri rölöve teknikleri tanıtılmakta ve uygun ölçek ve kapsamda uygulamalar yapılmaktadır.

FBIM532– İÇ MİMARİDE FORM, RENK VE AYDINLATMA/ Seçme /( 3.0.3 )

İç mimaride formun renk ve ışıkla kimlik kazanmasını sağlamak için form, doku, renk ve ışık ilişkisinin kurulmasını, donatımın (mobilyaların) yerleştirilmesinde renk ve formun  mekana etkisinin mekan ve insan ilişkisi açısından irdelenmesini, formun ve donatımın mekan içinde  yaratacağı etkinin mekanın işlevi ile ilişkilendirilmesini amaçlanmaktadır.

FBIM533– İÇ MİMARİDE ISISAL, GÖRSEL VE İŞİTSEL KONFOR PERFORMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ/ Seçme /( 3.0.3 )

Kullanıcı konforu açısından iç mimaride kullanılan malzeme ve çözümlerin ısısal , görsel ve işitsel konfor kapsamında ele alınmaları ve öngörülen çözümlerin irdelenmesini amaçlamaktadır.

FBIM534 -  SERBEST MESLEKİ BÜRO YÖNETİMİ/ Seçme /        ( 3.0.3 )

Serbest İç Mimarlık Hizmetleri Büro Yönetimi ile ilgili tekniklerin açıklanarak irdelenmesi. Resmi ve özel, ulusal ve uluslararası kurumların şartnameleri bağlamında iç mimarlık hizmetleri üretiminin ve iç mimarlık bürosunun yönetiminin incelenmesi. Büroda üretilen hizmetlerin maliyetleri ve süreleri ile alınan ve alınacak işlerin yaklaşık maliyetlerinin hesaplanması ve sürelerinin  belirlenerek zaman ve iş programlarınınhazırlanması.

FBIM535 -  İÇ MİMARİDE PEYZAJ/ Seçme /  ( 3.0.3 )

İç Mimarlık alanında yönlendirici bir unsur olarak peyzaj tasarımının yeri, önemi ve ilkelerinin irdelenmesi, bina içi ve bina dışı çevrenin peyzaj aracılığı ile bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır.

FBIM536 -  İÇ MİMARİ TASARIMDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR/ Seçme / ( 3.0.3 )

İç Mimarlık alanındaki tasarım yaklaşımlarının güncel sanat ve tasarım anlayışlarıyla etkileşimlerinin incelenmesi, yönlendirici bir unsur olarak diğer sanat dallarında değişen anlayışların, iç mimarideki yansımalarının ve ürün kalitesine getirdiği  değişimlerin irdelenmesi  amaçlanmaktadır.

FBIM542 – MOBİLYA TASARIMI  / Seçme / ( 3.0.3 )

Bir mobilyanın tasarımı, üretimi, konsept ve biçim üretimi, insan mobilya ilişkisi gibi konuları içeren bir uygulamalı bir derstir. Ders çerçevesinde, çevre düzenleme gereci ve iç mekanın işlevselliği bağlamında mobilya dekorasyon sistemleri analiz edilerek değerlendirilir. Mobilyada işlevsellik, biçim, strüktür, üretim teknikleri, insan faktörü, güvenlik, sağlamlık, malzeme ve ergonomi ele alınarak bilgi ve yöntem üretilerek uygulama çalışmaları yapılır.

FBIM543– YAPI GÜVENLİĞİ/ Seçme /( 3.0.3 )

Kullanıcı yönünden güvenlikli iç mekanların düzenlenmesi. Kazaların önlenmesine ve özürlüler için güvenli ve kullanılabilir ortamların sağlanmasına yönelik yaklaşım ve yöntemler, standartlar ve çözümler işlenerek uygulama yapılır