Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İç Mimarlık ABD

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,  İç Mimarlık Anabilim Dalı, İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı 29.06.2011 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir. İç mimarlık konusunda tasarım kuramlarından, teknolojiye,  felsefe ve sanattan, ekonomiye; toplumsal dinamiklerden, kentsel değişimlere çok farklı bileşenlerin kapsayacak şekilde çok boyutlu ve disiplinler arası nitelikte bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından sayısal puan türü türünde en az 55 standart puan almaları gerekir. Sıralama, her adayın en yüksek ALES puanı esas alınarak ALES puanının %100 oranında değerlendirilmesiyle yapılır. Sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, lisans mezuniyeti ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır. 

Bu yüksek lisans programına İç Mimarlar, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ,Mimarlar, Peyzaj Mimarları, Endüstri Ürünleri Tasarımcıları, Gemi İnşaat Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Şehir ve Bölge Planlama, Sanat Tasarım Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Tasarımı Bölümü, Sanat Yönetimi, Resim, Grafik Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenleri mezunları başvurabilmektedir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (Programın Amacı, Programın Yapısı, Yöneldiği Alanlar, Bölüm Olanakları)

Program mekanlarda fiziksel ve estetik anlamında düzenlemelerin yapılmasına yöneliktir. Bu doğrultuda öğrencilerin, tasarım alanında lisans eğitiminde edindikleri bilgi ve becerileri; yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda derinleştirmeleri, mimarlıkta kuram ve meslek pratiği arasındaki interaktif ilişkiyi kurarak; kuramsal bilginin uygulama alanına ilişkin bilgiye dönüştürebilmelerini amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra mimari tasarım, iç mimarlık kuram ve eleştiri, çevre ve kent alanındaki konuların farklı bakış açılarından irdelenmesi, iç mimarlık disipliniyle ilişkili çeşitli yaklaşım, yöntem, teknikleri kullanarak özgün araştırmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Temel Program Kazanımları

  1. İç mekan düzenleme ve yüzey tasarımında çağdaş teknikleri araştırır, özümser ve özgün detaylar geliştirerek kullanır.
  2. Sürdürülebilir özelliklere sahip iç mimarlık malzemelerini amacına uygun olarak seçer ve kullanır,
  3. Rüzgarı, gün ışığını, yer altı  soğuk sıcak su kaynaklarını mekan kalitesine ulaşmak için kullanır.
  4. Yeşil iç mimarlık ilkelerini uygular.
  5. İç mekan ve mobilya tasarımı araştırma konularında mevcut, çağdaş  yazılı ve görsel bilgiye ulaşır,
  6. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar, grup ve bireysel araştırma etiğini, disiplinini ve kültürünü edinir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İç Mimarlık yüksek lisans programını tamamlayan mezunlar, çok çeşitli dallarda çalışma olanağına sahiptir. Doktora programlarına devam ederek akademik kariyere adım atma, kamu kuruluşlarında görev alma, iç mimar olarak çalışma, mimari bir büroda iç mimar  olarak görev alma, yapı denetim firmalarında veya danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda çalışma gibi birbirinden farklı seçenekler mevcuttur.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.