Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
(Zorunlu Tezli)


Genel Tanım

Kuruluş

2016 yılında faaliyete başlayan Sosyal Bilimler Enstitüsü’de amaç, uzmanlaşma olanağı sağlamak, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma bilim adamları ve hukukçu yetiştirmek; yapılan araştırmaları toplumun hizmetine sunmak ve toplumun tüm kesimleri ile işbirliğini geliştirmektir. Bu hususta Özel hukuk Yüksek lisans programı, özel hukuk alanında öğrencilere, lisans temel bilgileri baz alınarak özel hukuk dersleri ayrıntılı olarak aktarılmaktadır.

Kazanılan Derece

Özel Hukuku Yüksek Lisans – Tezli Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

Program Profili

Söz konusu programda hukuki sorun ve uyuşmazlık çözümüne ilişkin kişilerin bilimsel çalışmaları yürütmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamında Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Medeni Usul Hukuku Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku gibi özel hukukun temel alanlarına ilişkin dersler verilmektedir. Her yarım dönem öğrencilere alınması zorunlu olan ders sayısının iki katı oranında ders sunulmaktadır. Öğrenciler yukarıda belirtilen alanlara ilişkin olarak kendilerine sunulan dersler arasında seçim yapmaktadırlar. Bu sayede öğrencilere istedikleri alanda çalışabilme ve uzmanlaşabilme imkanı tanınmış olmaktadır. Bu programdaki öğrenciye, birinci yarıyıl sonuna kadar, yüksek lisans sürecinin her aşamasında öğrenciye rehberlik etmesi amacıyla, öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanı atanır.

Temel Program Kazanımları

Özel hukuk alanında uzmanlaşma sağlar.

Kişide eleştirisel bakış açısı yaratır.

Bilimsel çalışma yapma yeteneğini arttırır.

Özel Hukuk anlamında karşılaşabilecekleri sorunları çözme yönünde pratiklik kazandırır.

Özel Hukuk anlamında yayınlanabilir eser üretmeyi öğretir.

Özel Hukuk anlamında verilerin toplanması, kategorize edilmesi, yorumlanması ve duyurulması becerisini geliştirir.

Özel hukuk alanında bilimsel düşünme ve etik sorunları çözme konusunda yetkinliğe sahip olmayı sağlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Doktoraya başvurabilmek suretiyle akademik alanda ilerleme ve akademi dışında istihdam edilecek kişilere pratik hukuk yaşamında Özel Hukuk alanında uzmanlaşma sağlamak.