Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ders İçerikleri

580000000000568 Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Bilim, bilgi, bilimsel yöntem kavramlarının tanımları, bilim felsefesi ve  bilimin gelişimi, bilim teorileri, bilimsel bilgi, bilimsel bilginin özellikleri, bilimsel araştırma basamakları, sosyal bilimler ve fen bilimlerinde araştırma yöntemlerinin temel özellikleri, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, eleştirel düşünce, araştırma sorusu belirleme, literatür tarama, kütüphane ve veri tabanlarını kullanma, veri toplayıp analiz etme ve rapor yazma, bilimsel yayın sunumu ve  yazımı, bilimsel yayınlar için hakemlik süreçleri.

584000000000513 Optimizasyon Teknikleri

Bu kursta doğrusal, tam sayılı programlama ve şebeke optimizasyon problemleri-nin nasıl formüle edileceği ve çözüleceği ele alınmaktadır. Kurs konuları ise doğrusal ve tam sayılı programlama modelleri, simpleks algoritması, dualite, dal sınır algoritması, taşıma, atama ve ara merkezli taşıma problemleri, şebeke akış problemleridir (en kısa yol, maksimum akış, CPM, PERT, minimum maliyet şebeke akışı vb.).

584000000000514 Envanter Kontrol Teknikleri

Envanter kavramı, envanter talep ilişkisi, basit ekonomik sipariş miktarı modeli, artımlı tedarik modeli, miktar iskontoları, envanter MRP ilişkisi, en iyi parti büyüklüğü hesaplama sezgiselleri, belirsiz talep ve belirsiz temin süresi ile envanter modeli, hizmet seviyesi modelleri

 

584000000000521 Tedarik Zinciri Modelleme ve Analizi

Bu ders lojistik kavramı ve lojistik yönetimi, stratejik lojistik yönetimi, uluslararası lojistik, lojistikte kalite, lojistik maliyetler, lojistik sistemlerin analizi ve tasarımı tedarik zinciri kavramı, tedarik zincirinde karmaşıklık, tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri stratejileri, tedarik zinciri yönetiminde organizasyon, performans yönetimi ve kıyaslama, ağ tasarımı gibi konuları içermektedir.

584000000000515 Üretim Sistemlerinin Tasarım ve Analizi

Bu ders, ileri seviyede üretim planlama ve kontrol sistemlerinin tasarımında ve yönetimini için önemli olan konuları kapsar. Özellikle imalat sistemleri sözkonusu olduğunda sistemlerin analizi ve tasarımı için farklı yöntemler mevcuttur. Bu kurs kapsamındaki konular ise talep tahmini, ana ve master planlama, kapasite planlama ve yönetimi, envanter ve yeniden yerine koyma sistemleri, MRP/MRPII, JIT ve OPT/TOC sistemlerin tasarımı ve iyileştirilmesidir. Bu kurs aynı zamanda karmaşık imalat sistemleri için uygun olan sistem analiz ve tasarım yöntemlerinin nasıl seçilmesi gerektiğini de gösterecektir.

584000000000516 Karar Analizi

Belirsizlik altında karar verme ve kullanılan sezgisel yaklaşımlar, SoW modeli, fayda teorisi, piyangolar, Von Neumann- Morgenstern yaklaşımı ile piyangoların sıralanması, fayda, beklenen fayda kavramları, karar vericinin fayda fonksiyonu, kesinlik eşdeğeri ve risk primi kavramları, karar ağaçları, fayda teorisi ile karar ağaçlarının değerlendirilmesi, Bayes Teorisi ve öncel olasılıkların tespiti, oyun kuramı

584000000000518 Yalın Üretim

Yalın üretim kavramına giriş, Japon yönetim anlayışı ve gelişimi, yalın üretim felsefesi, yalın üretim araç ve teknikleri, tam zamanında üretim ve kanban, grup teknolojisi ve hücresel imalat ve toplam verimli bakım.

Kalite Kontrolde İleri Konular

Kontrol kartlarının analizi ve uygulanması, ileri istatiksel süreç kontrol (SPC) yöntemleri, kabul örneklemesi, özelliklerle örnekleme, tek, çift, sıralı ve çoklu örnekleme planları, standart örnekleme planları, değişkenlerle kabul örneklemesi, bayesian kabul örneklemesi, kabul örneklemesinde ileri teknikler ve uygulamaları, kalite göçerimi fonksiyonu (QFD), hata modları ve etki analizi (FMEA), 6-sigma yaklaşımı, proses yeterlilik analizleri, deneysel tasarım ve uygulamaları, Taguchi’nin kayıp fonksiyonu, üstel olarak ağırlıklandırılmış hareketli ortalamaların (EWMA) kullanımı ve diğer zaman serileri yöntemleri.

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

Ülkelerin, endüstrilerin ve işletmelerin ekonomik kalkınması teknolojinin etkin yönetimine bağlıdır. Derste teknoloji hem ekonomik refah yaratmanın hem de rekabette başarının aracı olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda teknolojinin planlanması, yaratılması, uygulanması ve uygulama kontrolü ile ilgili alanlardaki konular işlenecektir.

Mühendislik Projeleri Yönetimi

Bu kursun amacı öğrencilere iyi bir proje yönetiminin temel prensiplerini öğretmektir. Öğrenciler proje kaynaklarını nasıl tanımlayıp çizelgeleyeceklerini, proje akış diyagramlarını nasıl oluşturup kritik yol hesabı yapacaklarını ve değerlendirme raporlarını nasıl oluşturacaklarını öğrenirler. Ayrıca, eleman seçimi ve takım yönetimi gibi önemli konuları da göreceklerdir.

Finansal Yönetim

Finans bir disiplin olarak her biri kendi alanında spesifik olan bir çok alana ayrılır. Bu kursun ana amacı özellikle finansal yönetime ait temel teorileri, fikirleri, süreçleri ve teknikleri tanıtmaktır. Bu kurs aynı zamanda yatırım, finans, dağıtım kararları ve bu gibi kararlarla ilgili olarak risk yönetimi yolu ile nasıl değer yaratılabileceğini de göstermektedir.

İnsan Faktörleri Mühendisliği

İnsan faktörleri mühendisliği insan davranışları, yetenekleri, sınırları ve diğer karakteristikleri ile ilgilidir. Araçların, sistemlerin tasarımında ve görevleri yerine getirirken üretken, emniyetli, rahat ve etkin insan kullanımı için bilginin keşfi ve uygulaması ile ilgilidir. Bu kurs aynı zamanda mühendislik tasarım ve geliştirme-deki insan davranışları ve bilişsel prensipler üzerindeki bilginin anlaşılmasını ve uygulanması üzerine de eğilir.

TKY ve Kalite Sistemleri

Toplam Kalitenin Yönetimi’nin tanımı ve temel unsurları, tarihsel gelişimi, kalite ve kültür, TKY ile ilgili temel kavramlar, kaliteyi etkileyen etmenler, sanayide kalite, TKY’nde planlama, kalite planlama teknikleri, kalite sisteminin kurulması, kalite örgüt yapısı, TKY’nde kontrol, kalite maliyetleri.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin amacı, öğrencilerin insan kaynakları yönetiminin ne olduğunu bilmeleri, insan kaynakları yönetiminin unsurlarını tartışmalarını, iş analizleri, tanımları, insan kaynakları planlaması, işe alma, performans değerlendirme, eğitme ve geliştirme, ücret yönetimi, kariyer yönetimi, disiplin süreçlerini öğrenmelerini sağlamaktır.

 

584000000000596 Seminer

Öğrenciler tez çalışması ile birlikte tez konuları ile ilgili olarak bir seminerler dizisi alacaklardır.

Yüksek Lisans Tezi

Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından akademik danışmanları gözetiminde bir Yüksek Lisans Tez’inin hazırlanması.