Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Endüstri Mühendisliği ABD

Genel Tanım

Lisansüstü eğitime 2013 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından Sayısal (SAY) Puan Türünde en az 55 güncel puan sonucunu başvuru esnasında teslim etmeleri gerekir.

Bu yüksek lisans programına Endüstri Mühendisleri başta olmak üzere tüm Mühendislik Bölümü mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Programları mezunları, Matematik, Matematik ve Bilgisayar, İstatistik, Fizik, Kimya, Astronomi ve Uzay Bilimleri benzeri tüm Fen-Matematik Bilim ve Öğretmenlik Lisans Programları mezunları; İşletme, İktisat, Ekonometri, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık , Lojistik, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bankacılık Finans ile Kara, Hava, Deniz Harp Okulları Lisans Programı mezunları, Polis Akademisi Lisans Programları mezunları başvurabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması durumunda, Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 19. Maddesi gereğince önceki yükseköğretim kurumundan başarılmış dersler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki kategori karşılığı belirtilerek orijinal adı, kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin transkriptine aktarılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planında getirmiş olduğu toplam AKTS kredisi karşılığı ders, program gerekliliklerinin %70’ini geçmeyecek şekilde muaf edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli: 3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

Program Profili 

Türkiye ve dünyada değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak;

 1.  
  1.  
   1. Endüstri mühendisliği uygulamalarının ürün ve hizmet üretiminde uygulayabilmesine imkân sağlayacak bilgi ve deneyime sahip,
   2. Endüstri mühendisliği alanında kaydedilen bilimsel gelişmeleri izleyen ve böylece mesleğin geleceğine yönelik tahminler yapabilen,
   3. Yaptığı akademik çalışmaları ulusal ve/veya uluslararası ortamlarda sunabilen,
   4. Özellikle belirsizlik ortamlarında karar verme süreçlerini uygulayabilen mühendis, yönetici ve araştırmacıların yetiştirilmesini sağlamaktır.

Program temel olarak tedarik zinciri yönetimi ve envanter planlama üzerine yoğunlaşarak, optimizasyon, belirsizlik altında karar verme konularına yönelmektedir. Bu kapsamda program yalın üretim ve yönetim esaslarını da ön plana çıkararak daha etkili süreçlerin planlanmasına yardımcı olmaktadır.

Öğrencilere ders öncesi ve sonrasında kendi kendilerine ve/veya grup halinde çalışma imkânı sağlanmaktadır. Üniversite bünyesinde verilen hizmetler kapsamında abone veri tabanlarından ve kütüphanelerden yararlanma fırsatı sunulmakta, böylece akademik çalışmalara destek verilmektedir. Yüksek lisans öğrencilerinin hâlihazırda çalıştıkları işletmelerde yaşadıkları sorunlara yönelik akademik tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Öğrencilerin belirli bir konuda rapor ve sunum hazırlamaları sağlanmakta ve böylece bir konunun etkili raporlanması ve sunumunun yapılması konusunda katkı sağlanmaktadır. Derslerde öğrencilerin belirli akademik konularda tartışma yapmaları sağlanarak bilgi düzeylerinin hangi seviyede olduğu tespit edilmekte ve bu konuda iyileştirme yolları önerilmektedir.

 

Temel Program Kazanımları

Tedarik zinciri yönetimi ve buna paralel olarak en iyileşme ve belirsizlik altında karar verebilme konularında;

 1.  
  1. Yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir.
  2. Ürün ve hizmet üreten bir sistemin problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
  3. Karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir
  4. Problemlerin incelenmesi için veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
  5. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.
  6. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. Etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahiptir.
  7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
  8. Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, sektörden bağımsız olarak orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler. Ayrıca bu öğrenciler çeşitli sektörlerde, üretim planlama ve kontrol, kalite yönetimi, modelleme ve optimizasyon uzmanı olarak kullanılabilirler. Bu konularda kendi danışmanlık şirketini kurabilir veya diğer bir danışmanlık hizmeti veren işletmelerde çalışabilirler.

Programı başarıyla bitiren öğrenciler çeşitli üniversitelerde doktora programına başvurabilirler.