Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Endüstri Mühendisliği ABD

Genel Tanım

Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 04.10.2019 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Programdaki araştırma konuları Yöneylem Araştırması; Simülasyon Modelleri; Üretim ve Hizmet Sistemleri Tasarımı; Üretim Planlama ve Envanter Kontrolü; Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik ; Karar Analizi; Teknoloji Yönetimi şeklindedir. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (Programın amacı, Programın yapısı, Yöneldiği alanlar, Bölüm olanakları)

Türkiye ve dünyada değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak;

1.Endüstri mühendisliği uygulamalarının ürün ve hizmet üretiminde uygulayabilmesine imkân sağlayacak bilgi ve deneyime sahip,

2.Endüstri mühendisliği alanında kaydedilen bilimsel gelişmeleri izleyen ve böylece mesleğin geleceğine yönelik tahminler yapabilen,

3.Yaptığı akademik çalışmaları ulusal ve/veya uluslararası ortamlarda sunabilen,

4.Özellikle belirsizlik ortamlarında karar verme süreçlerini uygulayabilen mühendis, yönetici ve araştırmacıların yetiştirilmesini sağlamaktır.

Program temel olarak tedarik zinciri yönetimi ve envanter planlama üzerine yoğunlaşarak, optimizasyon, belirsizlik altında karar verme konularına yönelmektedir. Bu kapsamda program yalın üretim ve yönetim esaslarını da ön plana çıkararak daha etkili süreçlerin planlanmasına yardımcı olmaktadır.

Öğrencilere ders öncesi ve sonrasında kendi kendilerine ve/veya grup halinde çalışma imkânı sağlanmaktadır. Üniversite bünyesinde verilen hizmetler kapsamında abone veri tabanlarından ve kütüphanelerden yararlanma fırsatı sunulmakta, böylece akademik çalışmalara destek verilmektedir. Yüksek lisans öğrencilerinin hâlihazırda çalıştıkları işletmelerde yaşadıkları sorunlara yönelik akademik tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Öğrencilerin belirli bir konuda rapor ve sunum hazırlamaları sağlanmakta ve böylece bir konunun etkili raporlanması ve sunumunun yapılması konusunda katkı sağlanmaktadır. Derslerde öğrencilerin belirli akademik konularda tartışma yapmaları sağlanarak bilgi düzeylerinin hangi seviyede olduğu tespit edilmekte ve bu konuda iyileştirme yolları önerilmektedir.

 

Temel Program Kazanımları

  1. Yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir.
  2. Ürün ve hizmet üreten bir sistemin problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
  3. Karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir
  4. Problemlerin incelenmesi için veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
  5. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.
  6. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. Etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahiptir.
  7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
  8. Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, sektörden bağımsız olarak orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler. Ayrıca bu öğrenciler çeşitli sektörlerde, üretim planlama ve kontrol, kalite yönetimi, modelleme ve optimizasyon uzmanı olarak kullanılabilirler. Bu konularda kendi danışmanlık şirketini kurabilir veya diğer bir danışmanlık hizmeti veren işletmelerde çalışabilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.