Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği A.B.D

Kuruluş 

Lisansüstü eğitime 2009 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli Program için: Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından Sayısal (SAY) Puan Türünde  en az 55 güncel puan sonucunu başvuru esnasında teslim etmeleri gerekir. 

Bu yüksek lisans programına tüm Mühendislik Bölümleri mezunları, Matematik, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri, Astronomi ve Uzay Bilimleri benzeri tüm Fen-Matematik Bilim ve Öğretmenlik Lisans Programları; Kara, Hava, Deniz Harp Okulları Lisans Programı mezunları, Polis Akademisi Lisans Programları mezunları başvurabilmektedir.

Tezsiz Program için: Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu yüksek lisans programına tüm Mühendislik Bölümleri mezunları, Matematik, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İstatistik,  İşletme, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri, Astronomi ve Uzay Bilimleri benzeri tüm Fen-Matematik Bilim ve Öğretmenlik Lisans Programları; Kara, Hava, Deniz Harp Okulları Lisans Programı mezunları, Polis Akademisi Lisans Programları, Mühendislik, Doğa Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 4 Yıllık Lisans Bölümleri mezunları başvurabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması durumunda, Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 19. Maddesi gereğince önceki yükseköğretim kurumundan başarılmış dersler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki kategori karşılığı belirtilerek orjinal adı, kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin transkriptine aktarılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planında getirmiş olduğu toplam AKTS kredisi karşılığı ders, program gerekliliklerinin %70’ini geçmeyecek şekilde muaf edilir.

 

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli: 3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

Tezsiz: 1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Türkiye ve dünyada değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak;

 1.  
  1.  
   1. Bilgisayar mühendisliği alanında bilgi, birikim, deneyim ve disiplinin kazandırılarak bu kazanımların uygulanabilmesine imkân sağlanması.
   2. Analitik ve sistematik düşünme yeteneklerini, bilim,matematik ve mühendislik kavramlarıyla birleştirerek başarılı bir iş kariyeri elde etmelerinin sağlanması.
   3. Etkin iletişim kurarak, takım çalışması ve liderlik yapabilmelerinin sağlanması.
   4. Değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmek için yaşam boyu eğitimi benimsemelerinin sağlanması.
   5. Yaptığı akademik çalışmaları ulusal ve/veya uluslararası ortamlarda sunulabilmelerinin sağlanması
   6. Profesyonel hayatta etik,kültürel ve çevresel değerlere duyarlı olmalarının sağlanması

Program temel olarak teknolojinin gelişimini takip ederek yazılım geliştirme metodolojileri, yapay zeka, veri madenciliği, bilgisayar grafikleri, makine öğrenmesi, bilgisayar ağları ve güvenliği ve bilgisayarla görü konularına yönelmektedir.

Öğrencilere ders öncesi ve sonrasında kendi kendilerine ve/veya grup halinde çalışma imkânı sağlanmaktadır. Üniversite bünyesinde verilen hizmetler kapsamında abone veri tabanlarından ve kütüphanelerden yararlanma fırsatı sunulmakta, böylece akademik çalışmalara destek verilmektedir. Yüksek lisans öğrencilerinin hâlihazırda çalıştıkları işletmelerde yaşadıkları sorunlara yönelik akademik tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Öğrencilerin belirli bir konuda rapor ve sunum hazırlamaları sağlanmakta ve böylece bir konunun etkili raporlanması ve sunumunun yapılması konusunda katkı sağlanmaktadır. Derslerde öğrencilerin belirli akademik konularda tartışma yapmaları sağlanarak bilgi düzeylerinin hangi seviyede olduğu tespit edilmekte ve bu konuda iyileştirme yolları önerilmektedir.

Temel Program Kazanımları

Bilgisayar Mühendisliği Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları, büyük-orta ölçekli kamu kurumları, bankalar, telekom şirketleri ve özel şirketlerin bilgi işlem birimlerinde; sistemlerinin tasarım ve işletilmesinden sorumlu sistem sorumlusu, veri tabanı yöneticisi, ağ yöneticisi, Yazılım ekiplerinde takım lideri gibi işlerde ya da kazandığı yetkinlikler ile kendi işlerini şekillendiren birer girişimci olarak çalışabilirler. Ayrıca akademik çalışmalarını sürdürebilecekleri uygun Doktora programlarına da kayıt olabilirler. Bunun yanında;

 1.  
  1. Yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Bilgisayar Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir.
  2. Karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir
  3. Problemlerin incelenmesi için veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
  4. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.
  5. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
  6. Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Bilgisayar

Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, beyaz eşya üretimi, haberleşme sistemi üretimi, telekomünikasyon sistem operatörleri, İnternet servis sağlayıcıları, savunma sistemleri, otomotiv sektörü vb. çeşitli özel ve kamu kurumu şirketlerinde görev yapabilmektedir. Yapılan görevler çoğunlukla yazılım, algoritma geliştirme, veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromanyetik alan ve dalga uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği üzerinedir.

Yukarıda bahsedilen sektörlerde ilgili faaliyetleri yerine getiren mezunlar, aynı zamanda bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda yönetici olabilmekte ve hatta bu sektörlerde firma da kurabilmektedirler.

Tezli Programı başarıyla bitiren öğrenciler çeşitli üniversitelerde doktora programına başvurabilirler.